มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครนักศึกษา  มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร ดังนี้

**ติดตามข่าวสาวของแต่ละสาขาวิชาผ่าน Facebook Fanpage ตามลิงค์ด้านล่าง**


ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา(ค.บ.)
• จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.)
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(ค.บ.)

• การประถมศึกษา (ค.บ.)
• การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
• วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
• ศิลปศึกษา (ค.บ.)
• พลศึกษา (ค.บ.)

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

•  การแพทย์แผนไทย(พท.บ.)
 เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ.)
คณิตศาสตร์(วท.บ.)
 เคมี(วท.บ.)
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์(วท.บ.)
 จุลชีววิทยา(วท.บ.)
ชีววิทยา(วท.บ.)
 เทคนิคการแพทย์(วท.บ.)
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
 ฟิสิกส์(วท.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(วท.บ.)
 สาธารณสุขศาสตร์(ส.บ.)
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ.)
 แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย(วท.บ.)


ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ

•  คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
เคมี (ค.บ. 5 ปี)
 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี)

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ดนตรีตะวันตก(ดศ.บ. 4 ปี)
 ดนตรีไทย(ดศ.บ. 4 ปี)


ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ

 ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5ปี)
 ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ. 5 ปี)

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(วศ.บ.)
 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ.)
วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์(วศ.บ.)
วิศวกรรมพลังงาน
 ผู้ประกอบการอาหาร(บธ.บ.)