คณะครุศาสตร์

กลุ่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  
• จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.)
Facebook   Website  
• เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.)
• การประถมศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  
• การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
Facebook   Website  
• วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
• ศิลปศึกษา (ค.บ.)
• พลศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• นิติศาสตร์ (น.บ.)

กลุ่มหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ)

กลุ่มหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• นาฏยศิลป์ (ศป.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• นาฏยศาสตร์การแสดง (ศป.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
Facebook   Website  
• ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• ครีเอทีฟกราฟิก (ศป.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)

กลุ่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• ภาษาจีน (ศศ.บ.)
• ภาษาไทย (ศศ.บ.)
• ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ.)
• ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
• สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
• บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
• อาเซียนศึกษา (ศศ.บ.)

กลุ่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.)
• ภาษาไทย (ค.บ.)
• ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
• สังคมศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)

กลุ่มหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)

กลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• เทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
• เคมี (วท.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• เคมีผลิตภัณฑ์ (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.)
• จุลชีววิทยา (วท.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• วิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• ชีววิทยา (วท.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• อุตสาหกรรมชีวภาพ (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• ฟิสิกส์ (วท.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) (หลักสูตรเดิม)

• เทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
• แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)

กลุ่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
• เคมี (ค.บ.)
• คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
• ฟิสิกส์ (ค.บ.)
• ชีววิทยา (ค.บ.)

คณะวิทยาการจัดการ

กลุ่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การบัญชี (บช.บ.)

กลุ่มหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน (ศ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)

กลุ่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• นวัตกรรมการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)

กลุ่มหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ (นศ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง (นศ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• ภาพยนตร์ (นศ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)

กลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (บธ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• การตลาด (บธ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (บธ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)

กลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.)

วิทยาลัยการดนตรี

กลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี (ทล.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
Facebook   Website  

กลุ่มหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• วิชาเอกดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• ดนตรีไทย (ดศ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• วิชาเอกดนตรีไทย (ดศ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)

กลุ่มหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• ดนตรีตะวันตก (หลักสูตรนานาชาติ) (ดศ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
Facebook   Website  

กลุ่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.)
• ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลุ่มหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) (อส.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) (อส.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) (อส.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• ออโตเมชัน (อส.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)

กลุ่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน (วศ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)
• วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (วศ.บ.)
Facebook   Website  

กลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• การออกแบบระบบโลจิสติกส์ (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)
• ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• การประกอบและบริการอาหาร (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)

กลุ่มหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (หลักสูตรเดิม)
• อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.อ.บ.) (หลักสูตรใหม่เปิดรับปีการศึกษา 2565)