คณะครุศาสตร์

กลุ่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  
• จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.)
Facebook   Website  
• เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.)
• การประถมศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  
• การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
Facebook   Website  
• วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
Facebook   Website  
• เคมี (ค.บ.)
• ฟิสิกส์ (ค.บ.)
• ศิลปศึกษา (ค.บ.)
• พลศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  
• นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.)
• ภาษาไทย (ค.บ.)
• ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
• สังคมศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  
• คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
• คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
• ชีววิทยา (ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• นิติศาสตร์ (น.บ.)

กลุ่มหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ)

กลุ่มหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• นาฏยศาสตร์การแสดง (ศป.บ.)
Facebook   Website  
• ครีเอทีฟกราฟิก (ศป.บ.)

กลุ่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• ภาษาจีน (ศศ.บ.)
• ภาษาไทย (ศศ.บ.)
• ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ.)
• ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
• สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
• บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
• อาเซียนศึกษา (ศศ.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)

กลุ่มหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)

กลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• เทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)
• คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
• เคมีผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.)
• วิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.)
• ชีววิทยาการแพทย์ (วท.บ.)
• เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)
• เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.)
• เทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.)
• วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
• เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
• แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
• วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม (วท.บ.)
Facebook   Website  
• สมุนไพรและกัญชาศาสตร์ (วท.บ.)


คณะวิทยาการจัดการ

กลุ่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การบัญชี (บช.บ.)

กลุ่มหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน (ศ.บ.)

กลุ่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• นวัตกรรมการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)

กลุ่มหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.)
• การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ (นศ.บ.)
• บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง (นศ.บ.)
• ภาพยนตร์ (นศ.บ.)

กลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (บธ.บ.)
• การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (บธ.บ.)
• การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
• การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)
• ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)

กลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.)

วิทยาลัยการดนตรี

กลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี (ทล.บ.)
Facebook   Website  

กลุ่มหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• วิชาเอกดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.)
• วิชาเอกดนตรีไทย (ดศ.บ.)

กลุ่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.)
• ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลุ่มหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (การจัดการผลิตและคุณภาพ) (อส.บ.)
• การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (การจัดการคลังสินค้า) (อส.บ.)
• การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (การจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) (อส.บ.)
• เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน (อส.บ.)

กลุ่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน (วศ.บ.)
• วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)
• วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (วศ.บ.)

กลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.)
• ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
• การประกอบและบริการอาหาร (วท.บ.)

กลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง (2 ปี) ภาคปกติ

• เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ทล.บ.)